ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Blue Dragon Online Marketing B.V. (KvK 51400995), Blue Dragon Strategy & Concept B.V. (KvK 16045407), Blue Dragon Digital Technology B.V. (KvK 17115639) en Blue Dragon Holding B.V. (KvK 77067444) hier genoemd Blue Dragon.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten uitgebracht dan wel gesloten met klanten door de besloten vennootschap Blue Dragon.
2. Deze voorwaarden zijn ook toepasselijk op alle volgende offertes en overeenkomsten of opdrachtbevestigingen uitgebracht en/of gesloten metdezelfde klant, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden dienen te allen tijde schriftelijk te worden overeengekomen c.q. te worden bevestigd door Blue Dragon en gelden slechts voor dat individuele geval waarbij voor die gelegenheid wordt afgeweken en ten behoeve waarvan die wijziging of aanvulling is aangebracht c.q. afgesproken.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes van Blue Dragon zijn, behoudens een uitdrukkelijk overeengekomen aanvaardingstermijn, te allen tijde vrijblijvend, tenzij de offerte geen aanvaardingstermijn bevat, maar uit de offerte blijkt dat er sprake is van een aanbod dat geldig is zolang het niet herroepen wordt door Blue Dragon.
2. De door of namens Blue Dragon bij de offerte verstrekte tekeningen, ontwerpen en andere informatie blijven eigendom van Blue Dragon en dienen bij het niet tot stand komen van een overeenkomst op eerste verzoek door de klant terstond geretourneerd te worden. Het is de klant niet toegestaan om kopieën te bewaren of te behouden op welke wijze dan ook. Blue Dragon heeft te allen tijde exclusief alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze tekeningen, ontwerpen en andere informatie.
3. Deze stukken door of vanwege Blue Dragon verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Blue Dragon.
4. De door de klant ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectussen en dergelijke, worden door Blue Dragon gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de klant bewaard.
5. De klant staat in voor de door deze ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke en vrijwaart Blue Dragon volledig voor fouten en/of schade als gevolg daarvan.
6. De klant vrijwaart Blue Dragon in het bijzonder tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuken van intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de klant ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Blue Dragon ingesteld worden.

Artikel 3 Prijs en prijsaanpassing
1. Tenzij in een offerte of overeenkomst anders is aangegeven, zijn alle overeengekomen prijzen exclusief btw, maar ook exclusief mediakosten zoals mediabudget betaalde links, abonnementen, software, plaatsingskosten en hosting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van Blue Dragon en door Blue Dragon ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld de in de grafische industrie of media-uitgaven gebruikelijke percentages meer- of minderlevering, worden geacht aan klant bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen.
2. Blue Dragon is niet gehouden om een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout dan wel evident niet marktconform is.
3. Blue Dragon is uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig de prijs, voorwaarden en de inhoud van een offerte of gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder dat de klant bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel kostenverhogende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Blue Dragon is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig jegens de klant.
4. Afwijkingen in de overeenkomst tot maximaal 5% van bijvoorbeeld de prijs of levertijd zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de klant aantoont dat dit redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden.
5. Meerwerk zal door Blue Dragon afzonderlijk in rekening worden gebracht. Onder meerwerk wordt verstaan al datgene dat niet in de initiële, oorspronkelijke overeenkomst is opgenomen.
6. Indien de prijzen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst nog niet zijn vastgesteld, zijn de door Blue Dragon te berekenen en de door de klant verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van dat jaar van Blue Dragon vermelde prijzen of de prijzen die gelden op de dag van levering.

Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst
1. De met Blue Dragon gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen worden gekwalificeerd als een inspanningsverplichting, tenzij de verbintenis naar haar aard evident een resultaatsverbintenis inhoudt. Blue Dragon bepaalt de wijze waarop de overeengekomen prestatie dient te worden uitgevoerd.
2. Alleen Blue Dragon geldt tegenover de klant als contractspartij, ook als het uitdrukkelijk stilzwijgend de bedoeling is, dat de werkzaamheden door een bepaald persoon worden uitgevoerd (de werking van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten). Derhalve kunnen zich op deze voorwaarden ook die natuurlijke persoon of rechtspersoon beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening door Blue Dragon.
3. De (feitelijk) bestuurders van Blue Dragon alsmede degenen die voor Blue Dragon werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk (de werking van artikel 7:407 lid 2 BW is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten).
4. Blue Dragon heeft het recht bepaalde werkzaamheden, na kennisgeving daarvan aan de klant, door derden te laten uitvoeren dan wel zich door derden te laten bijstaan. De klant vrijwaart Blue Dragon voor aansprakelijkheid door schade als gevolg van door die derden gemaakte fouten of tekortkomingen of enige andere grondslag. Blue Dragon sluit de werking van artikel 6:76 BW uitdrukkelijk uit.
5. De tussen partijen in de overeenkomst opgenomen termijnen zijn indicatief en worden door Blue Dragon naar eer en geweten en beste vermogen nagestreefd. De termijnen zullen echter nimmer als een fatale termijn hebben te gelden en de klant zal Blue Dragon eerst vooraf in gebreke stellen indien de beoogde (lever) termijnen niet worden gehaald.
6. Indien Blue Dragon de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de klant de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander namens de klant geen medewerking verleent of het behalen van een overeengekomen prestatie belet, is de klant daarvoor verantwoordelijk en in verzuim en heeft Blue Dragon het recht op vergoeding van de gemaakte
kosten en geleden schade, waaronder ontbindingsschade. Ter voorkoming van discussies over de aard en de omvang van die schade bedingt Blue Dragon nu reeds, dat deze schade wordt gefixeerd op tenminste de helft van de overeengekomen contractprijs, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
7. Indien Blue Dragon de overeengekomen prestatie niet kan verrichten binnen de afgesproken streeftermijnen of op de overeengekomen plek doordat de klant de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of kan verlenen dan wel een derde dit belet, komt dit voor rekening en risico van de klant en is de klant aansprakelijk voor de door Blue Dragon geleden schade. Ook in dat geval wordt de schade aan de zijde van Blue Dragon vastgesteld op de helft van de overeengekomen contractprijs, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Betaling
1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, effectief te ontvangen op de rekening van Blue Dragon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Blue Dragon te bepalen wijze. Het recht van de klant om op te schorten of te verrekenen wordt door Blue Dragon uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Blue Dragon heeft het recht om de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten op te schorten, tot het moment dat algehele betaling van reeds vervallen facturen door haar is ontvangen.
4. Blue Dragon behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van zaken en/of diensten, van de klant financiële waarborgen en zekerheden te eisen.
5. Blue Dragon is ook gerechtigd tot factureren na deeloplevering.
6. De in rekening gebrachte prijzen en alle verzonden facturen zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar in het geval dat de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, een verzoek van de klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest alsmede in geval de klant één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst of uit de wet voortvloeit, niet nakomt.
7. De klant is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
8. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
9. Indien na sommatie of aanmaning betaling van de klant uitblijft van enig deel van de openstaande facturen, is de sanctie op te late betaling een direct opeisbare boete van 15% -berekend over het totaal openstaande bedrag- of een vast sanctiebedrag van € 750,00 indien het openstaande bedrag niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, onverminderd het recht op nakoming en schadevergoeding op grond van de wet.
10. Voor zover deze boete niet toewijsbaar is, dient de klant in dat geval tenminste de buitengerechtelijke kosten aan Blue Dragon te vergoeden ter grootte van de werkelijke kosten die in geval van buitengerechtelijke incasso verschuldigd zijn aan de door Blue Dragon ingeschakelde incassopartij.
11. Blue Dragon is ook gerechtigd om in geval van een gerechtelijke procedure alle werkelijke door haar raadsman gemaakte kosten aan de klant door te belasten, ongeacht het forfaitaire vergoedingensysteem uit de wet.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Blue Dragon sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade jegens de klant uit zolang de klant niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
2. Blue Dragon is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad, tenzij de klant aantoont, dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Blue Dragon of directie en andere leidinggevenden.
3. Blue Dragon is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zoals in ieder geval de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad, gederfde winst, omzetverlies of bedrijfsstagnatie, van welke aard dan ook.
4. Blue Dragon is ook niet aansprakelijk voor schade of waardevermindering van enig goed en/of de website en/of de content daarvan van de klant. De klant draagt daar te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor.
5. Mocht Blue Dragon in een voorkomend geval toch aansprakelijk zijn, dan is de hoogte van de aan de klant te vergoeden schade steeds beperkt tot de door de verzekering van Blue Dragon verleende dekking en op voorwaarde dat de verzekeraar van Blue Dragon in het desbetreffende geval ook tot uitkering overgaat, vermeerderd met het eigen risico.
6. Indien de verzekeraar (of polis) van Blue Dragon geen dekking verleend en/of niet uitkeert, dan is de totale en maximale aansprakelijkheid van Blue Dragon voor schade en kosten in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur of facturen tezamen (de btw niet meegerekend) die verband houd(t)(en) met de opdracht waarbij de schade zich heeft voorgedaan, dit met een maximum van €10.000,00.
7. In alle gevallen waarin Blue Dragon een beroep doet op het in het hiervoor genoemde bepaalde en dat beroep in rechte toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemers van Blue Dragon eveneens daarop een beroep doen als ware dit artikel en in het daarin bepaalde door de betrokken werknemers van Blue Dragon zelf bedongen.
8. De aansprakelijkheid voor door Blue Dragon ingeschakelde derden in de zin van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van de inschakeling van een derde dient de klant daarvoor zichzelf te verzekeren.
9. De klant vrijwaart Blue Dragon voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, ongeacht de oorzaak daarvan.
10. Schadeclaims dienen door de klant binnen een jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter. Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding.
11. Blue Dragon is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van digitale verstrekking of terbeschikkingstelling van data door Blue Dragon of klant via e-mail of internet. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid is expliciet, maar niet uitsluitend, begrepen het risico van besmetting, aantasting, corrumpering of onderschepping van data middels virussen, Trojaanse paarden, wormen, botnets, hacken, phreaking, het kraken van wachtwoorden, fraude of het anderszins beïnvloeden van data door een derde.

Artikel 7 Overmacht
1. Van overmacht aan de zijde van Blue Dragon is sprake, indien Blue Dragon verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, epidemie of pandemie, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan of storingen in de levering van of toevoer van energie, defecten aan of een gebrekkige infrastructuur (hard- en software) bij de klant en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Blue Dragon zijn ontstaan.
2. In geval van overmacht worden de (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke Blue Dragon door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Indien door overmacht de af- of oplevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel Blue Dragon als de klant bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 4 bepaalde punt.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de klant het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet kunnen ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, ongeacht of de klant aantoont dat het reeds afgeleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet volledig presteren.
5. Blue Dragon, noch de klant zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom ter zake van door Blue Dragon vervaardigde producten en/of diensten dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend bij Blue Dragon. Voor zover dergelijke rechten slechts verkregen kunnen worden door een depot of registratie, is uitsluitend Blue Dragon daartoe bevoegd. Het leveren van producten en/of diensten aan klant strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.
2. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door Blue Dragon tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Blue Dragon.
3. Indien klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Blue Dragon verkrijgt klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de door Blue Dragon geleverde producten en/of diensten voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan klant opgelegd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  van Blue Dragon mogen producten en/of zaken en/of rechten die voortvloeien uit of verband houden met de geleverde producten en/of diensten niet verveelvoudigd, overgedragen en/of openbaar gemaakt worden.
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Blue Dragon te allen tijde gerechtigd om diens naam op of bij de door Blue Dragon vervaardigde producten en/ of diensten te (laten) vermelden of (laten) verwijderen en is het klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming deze producten en/of diensten zonder vermelding van de naam van Blue Dragon dan wel eventuele andere rechthebbenden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
5. Indien Blue Dragon gebruik maakt van informatie en/of zaken en/of werken waarop intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht kan rusten, welke informatie en/of zaken en/of werken door klant aan Blue Dragon ter beschikking zijn gesteld, wordt geacht dat klant zich op de hoogte heeft gesteld omtrent de gebruiksrechten van deze informatie en/of zaken en/ of werken. Klant vrijwaart Blue Dragon voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten alsook voor eventuele portretrechten.
6. Blue Dragon spant zich in ervoor zorg te dragen dat de door hem geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Ingeval onverhoopt komt vast te staan dat de door Blue Dragon aan klant geleverde producten en/of diensten inbreuk maken op dergelijke rechten van derden, zal Blue Dragon de dientengevolge door klant geleden schade vergoeden, zulks tot een bedrag van maximaal de contractsom exclusief btw die Blue Dragon in verband met de geleverde producten en/of diensten van klant heeft ontvangen en mits Blue Dragon is tekortgeschoten in de nakoming van zijn inspanningsverplichting. Bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid van Blue Dragon verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde contractsom exclusief btw. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Dragon in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico. Klant verliest evenwel enige aanspraak op schadevergoeding indien hij Blue Dragon niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor bedoeld heeft geïnformeerd, dat Blue Dragon in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst: opzegging en ontbinding
(annulering)
1. Indien een overeenkomst gesloten met Blue Dragon het karakter heeft van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan deze steeds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
2. Indien de klant niet voldoet aan enige op hem jegens Blue Dragon rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Blue Dragon vermoedt dat de klant in de toekomst niet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, is de vordering onmiddellijk opeisbaar en heeft Blue Dragon het recht om:
a) Betaling vooraf of behoorlijke aanvullende schadevergoeding voor betaling c.q. onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
b) De leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor de prestatie overeengekomen verplichtingen) op te schorten, onverminderd het recht van Blue Dragon gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de klant alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, staat het aan Blue Dragon als leveringstermijn ter beschikking de tijd die,
rekening houdend met alsdan in het bedrijf van Blue Dragon en/of in het bedrijf van de leveranciers van Blue Dragon bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of verwerking nodig is;
c) De betreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding;
d) Meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de klant niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden.
3. Onverminderd het recht van Blue Dragon op volledige schadevergoeding, waaronder winstderving, heeft Blue Dragon in het geval van ontbinding van een overeenkomst wegens het niet nakomen door de klant van diens verplichting of in het geval van annulering van een order/bestelling/overeenkomst door de klant, recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand komen van de overeenkomst en het moment waarop de overeenkomst wordt ontbonden door Blue Dragon c.q. wordt geannuleerd door de klant in verhouding tot het overeengekomen tijdstip van de te leveren prestatie.
4. De schadevergoeding wordt forfaitair vastgesteld conform de navolgende staffel:
a) Ontbinding/annulering 8 weken voor aanvang van de leveringen: 20% van het order/offertebedrag;
b) Ontbinding/annulering 4 weken voor aanvang van de leveringen: 40% van het order/offertebedrag;
c) Ontbinding/annulering 2 weken voor aanvang van de leveringen: 60% van het order/offertebedrag;
d) Ontbinding/annulering na het overeengekomen tijdstip van levering 100% van het order/offertebedrag.
5. De staffel (artikel 9.4) geldt ook indien Blue Dragon op verzoek van de klant instemt met een annulering, opzegging of ontbinding.

Artikel 10 Reclames
1. De klant dient klachten van welke aard dan ook te allen tijde schriftelijk aan Blue Dragon te melden onder opgaaf van redenen. Een reclame, ongeacht waar deze betrekking op heeft, geeft de klant niet het recht om zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens Blue Dragon op te schorten of te verrekenen.
2. De klant dient na oplevering of bij het uitvoeren van de werkzaamheden direct zichtbare klachten terstond aan Blue Dragon te melden. Geschiedt dat niet, dan worden de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden als correct en geaccepteerd beschouwd.
3. Het recht van de klant op reclameren vervalt hoe dan ook indien deze de door Blue Dragon geleverde producten in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt of anderszins (stilzwijgend) heeft geaccepteerd.
4. In het geval van niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 5 werkdagen na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk te reclameren. Indien deze termijn verstrijkt zonder te voldoen aan de formaliteiten, worden de opgeleverde of afgeronde werkzaamheden als correct en geaccepteerd beschouwd.
5. Alle andere klachten dient de klant binnen de overeengekomen betalingstermijn aan Blue Dragon te melden, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Blue Dragon aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Blue Dragon totdat klant alle vorderingen van Blue Dragon jegens klant uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.
2. Wanneer klant uit de door Blue Dragon geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt klant bij die vorming in opdracht van Blue Dragon en gaat klant de zaak voor Blue Dragon houden. Klant wordt pas eigenaar op het moment dat het  eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen zijn voldaan. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
3. Voor zover Blue Dragon nog andere vorderingen op klant heeft en Blue Dragon aan klant producten en/of diensten heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt klant tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Blue Dragon een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk Blue Dragon dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Klant zal op eerste verzoek van Blue Dragon een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Klant zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Blue Dragon, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
4. Indien klant van Blue Dragon betrokken producten doorverkoopt, kan Blue Dragon klant verplichten ten gunste van Blue Dragon een pandrecht te vestigen op zijn uit die verkoop voortvloeiende vordering op de koper.
5. Klant mag de van Blue Dragon betrokken goederen (zoals producten en/of diensten) niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei wijze de juridische en/of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van Blue Dragon beperken. De goederen zijn niet overdraagbaar.
6. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van klant.

Artikel 12 Hoofdelijkheid
1. Wanneer de overeenkomst(en) door Blue Dragon is/zijn gesloten met of ten behoeve van meer (rechts)personen dan klant, dan zijn al die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht en/of daaruit voortvloeiende overeenkomst(en).

Artikel 13 Personeel
1. Het is klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen klant en Blue Dragon voortduurt, alsmede 1 jaar na afloop daarvan, werknemers van Blue Dragon in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Dragon. Onder werknemers van Blue Dragon worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Blue Dragon of die ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst in dienst waren van Blue Dragon.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Blue Dragon en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, geen enkele uitgezonderd, welke naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen ontstaan of mochten ontstaan zullen, voor zover ze de bevoegdheid van de rechtbank, sector kanton, te boven gaan worden
onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Blue Dragon te allen tijde bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de klant gevestigd is.